ما برای بهبودی بیشتر در فعالیتهای اجتماعیمان به پشتیبانی مالی نیازمند میباشیم!

کمک مالی شماامکان کمک به افراد نیازمند را امکان پذیر میسازد.

ما غیر منفعتی شناخته شده ایم و قادر هستیم برای کمک مالی دریافت شده گواهی مالیاتی ارسال نماییم.

شماره حساب برای ارسال کمک مالی به انجمن

IBAN: DE80 5502 0500 000 15811 01

BIC: BFSWDE33MNZ

با تشکر از شما!