"برای اینکه ما همدیگر را درک کنیم“

اشکال پشتیبانی ما از شما

FARSI · SPANISCH · ARABISCH · BULGARISCH · TÜRKISCH · RUSSISCH · FRANZÖSISCH · DARI · EWE · KOTOKOLI · TSCHAMBA · KUSSUNTU · BERBER · AMHARISCH · KROATISCH · MAZEDONISCH · PORTUGIESISCH · SLOWENISCH · ENGLISCH · TWI · UNGARISCH · BOSNISCH · ARAMÄISCH · VIETNAMESISCH · PASHTU · TYIGRINIA · SOMALISCH · KURDISCH · SERBISCH · RUMÄNISCH · POLNISCH · URDU

مترجمان ما منحصرا توسط اتاق بازرگانی صنعتی آموزش دیده و دارای گواهینامه میباشند. 
از مترجمان ما به عنوان مترجمین واجد شرایط در فضای اجتماعی استفاده می شود. هماهنگی ماموریت ها توسط انجمن انجام می شود.ما امکان مشاوره با یک نهاد مستقل را برای مهاجران در زمینه حقوق و تعهدات اجتماعی
امکان پذیر میسازیم.وادارجات مربوطه از طریق مکالمه صحیح قادر به اجرای اقدامات خویش میباشند.

بیشتر بیاموزید

انجمن ما

"Kultur- und Sprachmittler e.V." انجمنی است که در سال 2017 با هدف ترویج ودرک ملیت های متفاوت در زمینه های فرهنگی و زبان به ثبت رسیده است. وظایف انجمن مستقل و بدون منفعت مالی است.

بیشتر بخوانید

حمایت کنندگان و همکاران ما