همراهی مهاجران در زمینه های اقتصادی و اجتماعی - سیاسی به ادارجات مسؤل در تلاش به همگرایی مردم٬ فرهنگ ها و زبان های مختلف می باشد.

همکاران ما متخصصین دوملیتی هستند که دارای مهارت های ترجمه و مجوز IHKمی باشن

ما در تلاش برای همکاری با:

  • مؤسسات شهری و دولتی
  • مؤسسات دانشگاهی
  • رسانه ها ، شرکت ها و بنیادها
  • اتحادیه های کارگری ، اتحادیه ها و انجمن ها

در این زمینه ، انجمن مایل به هماهنگی و تبادل تجربه بین طرفین کمک کند. ما این کار را به صورت تجمه لفظی وکتبی انجام می دهیم.