مربیگری سیستمی اولین و مهمترین مشاوره ا ی است که با کمک آن شخص به شکل مستقل به خواسته ها و توانایی های خود و راه حل های مناسب دست می یابد.

در جلسات مربیگری چالش ها با هم بحث و تحلیل می شوند. متعاقباً راه حلهای ممکن تهیه می شود.

ما با همکاری با مربیان آموزش دیده در مورد چالش های حرفه ای ، فرض نقش رهبری و غلبه بر مشکلات در کار روزانه شما از شما پشتیبانی می کنیم.