شورای حل اختلافات

یک فرآیند ساختاری و داوطلبانه برای حل و فصل سازنده درگیری است که در آن اشخاص ثالث مستقل و بیطرف با طرفین متعارض در دسرتسی به راه حل آنها همراهی می کنند. طرفین درگیری در تلاش هستند تا به توافق مشترکی برسند که نیازها و علایق آنها را برآورده سازد.

با شفاف سازی و طراحی مجدد روابط و چارچوب ها با کمک واسطه های تحصیل کرده و با همراهی طرفین می توانید در شرایط به ظاهر ناامید کننده به راه حل های ماندگار و قابل قبول با یکدیگردستیابید. با کمک واسطه های تحصیل کرده و با شفاف سازی گفتگوهای طرفین درگیری٬ تمام نیازهای طرفین مورد هدف و برسی قرار خواهد گرفت.

ما واسطه گری را در زمینه های زیر ارائه می دهیم:

  • درمشکلات خانوادگی
  • در مشکلات همسایگی
  • برای وراثت
  • درمشکلات محل کار
  • در روابط اجتماعی