ما مهاجران را در موارد مخلتف همراهی می کنیم

  • همراهی به ادارجات
  • در پر کردن فرمهای ادارات
  • ترجمه در مسائل پزشکی و روانشناسی
  • درک دوجانبۀ فرهنگی در محل کار