تاریخچه انجمن:

مهاجران به دلیل عدم اطلاعات در زمینهٔ زبان آلمانی ، ارتباط با ادارجات ، سیستم پزشکی وبیمه ، آموزش و خدمات اجتماعی یا دنیای کار نیازمند به حمایت میاشند . همچنین مؤسسات و ادرات «جامعه میزبان» نیز برای انجام وظایف و مسؤلیت خویش ،نیازمند به خدمات میانجیگری زبانی و فرهنگی می باشند. برای حرفه ای شدن فعالیتهای واسطان زبان ، یک دوره تخصصی معتبر توسط IHK در سال۲۰۱۶ در ماینزارائه داده شد.. این دوره افراد چند زبانه را به متخصصانی تبدیل می کند که می توانند از مهاجران / پناهندگان و مؤسسات اجتماعی پشتیبا نی حرفه ای ارائه دهند. مترجمان اجتماعی متخصص با همراهی مردم ، درترجمه مکالمات به شکل لفظی ودر صورت لزوم ترجمه کتبی فعال میباشند.  علاوه بر این ، مترجمان اجتماعی در این دوره تخصصی با یادگیری اطلاعات ویژه در زمینه های اجتماعی و با تمرین های فشردها دراین دوره تخصصی قادر به انجام فعالیت های اجتماعی به صورت حرفه ای میاشند.

برای امکان سازی فعالیتهای شغلی مترجمان اجتماعی ٬شرکت کننگان دراین دوره تخصصی ًانجمن مترجمان فرهنگی و لفظی ٍرا به ثبت رسانده اند.

این انجمن بلافاصله پس از اتمام آموزش سال اول در تاریخ ۲۲/۵/۲۰۱۷به ثبت رسید. غیرمنفعتی بودن این انجمن توسط اداره امور مالیاتی برسی شده و اساسنامه انجمن در تاریخ۱۲/۱۰/۱۷ در دادگستری شهر ماینزبه ثبت است.