حمایت مالی

ما از پشتیبانان خود و همچنین از حمایت وزارت خانه امور خانواده درایالت راینلاند-فلز بر خورداریم.