M. Sima Hosseini

سیما حسینی متولد ایران است و از سال ۱۹۸۸ در آلمان زندگی می کند ، او در رشته داروسازی تحصیل کرده دارای سه فرزند میباشد.

وی به مدت 10 سال درسمت سخنگوی مدرسه و رئیس اول انمجن دوستان کمکرسان بادبستان ابتدایی ایس گروپ شوله در ماینز همکاری داشته. در اثر این همکاری قراردادن امکانات پرورشی در زمینهای ورزشی ٫هنری ٫ موسیقی ٫ رقص٫ به دانش اموزان این دبستان امکان پذیر کرده و همچنین با امکان پذیر ساختن امکانات پرورشی بعداز اتمام زمان تدریس در دبستان قادر به کمکرسانی به والدین شاغل و کودکان می بوده. او در سال ۲۰۱۵مدیریت سازمان پرورشی کودکان بعداز ساعت تدریس را بعده گرفت و همزمان در زمینهای مختلف از جمله مربی میانجیگری ، مربی سیستمی ، مربی ادغام اجتماعی و مترجم به دورههای تخصصی دسترسی یافته است.

او به عنوان یک واسطه معتبر در حقوق جزایی و در کمک به قربانیان و متخلفین در امورجزایی با دادستانی در ماینز فعالیت می کند.

او اولین رئیس انجمن "Kultur und Sprachmittler e.V." از ماه مه۲۰۱۷است.

میانجیگری مابین فرهنگهای مختلف برای اواز اهمیت  بسیار مهمی برخوردار میباشد.